Gladsaxe Ringvejs Spidslastcentral er blevet miljøgodkendt

By- og Miljøforvaltningen har meddelt miljøgodkendelse til Gladsaxe Ringvej Spidslastcentral, der er et spids- og reserveanlæg til fjern-varmeproduktion, som ejes og bruges af Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) I/S.

Anlægget bruges i de perioder hvor det storkøbenhavske kraftwarmeasrede fjernvarmetransmissionsnet ikke kan levere nok varme til Gladsaxe Kommunes fjernvarmekunder. Anlægget er derfor ikke i drift hele tiden.

De væsentligste miljøpåvirkninger fra Gladsaxe Ringvejs Spidslastcentral er udledning af NOx (kvælstofoxid) og CO (kulmonoxid) fra kedlernes forbrænding af naturgas samt støj fra de to 36 meter høje skorstene. Støj kan også komme fra luftindtag til kedlerne samt ventilation af kedel-huset. Da centralen er på Miljøstyrelsens liste over godkendelsespligtige virksomheder med tilhørende standardvilkår, skal den have en miljøgodkendelse.

Det betyder at der skal laves luftmålinger hvert eller hver andet år, som skal dokumentere, at centralen overholder gældende vilkår for udledning af NOx og CO. Endvidere er der stillet vilkår om overholdelse af støjgrænser med fokus på områdets fremtidige udvikling.

Gladsaxe Kommune har i miljøgodkendelsen vurderet, at etablering og drift af spidslastcentralen ikke vil medføre væsentlig støj, luftforurening eller andre gener for naboer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *