Vil sammenlægge skoler

Færre børn og en overkapacitet af skolebygninger gør, at Gladsaxe Kommune undersøger mulighederne for at sammenlægge Egegård og Gladsaxe skoler.

Gladsaxe Kommune har flere forholdsvis små folkeskoler, som ligger meget tæt på hinanden. Derfor har kommunen iværksat en analyse af skolestrukturen med det formål at styrke det faglige fundament og udnytte bygningerne bedre.

For mange skoler til for få børn
Analysen af skolestrukturen viser, at Gladsaxe Kommune har for mange skolebygninger i forhold til, hvor mange skolebørn, der er og vil komme i de kommende år. Det giver dårlige vilkår for en styrkelse af fagligheden, ringere udnyttelse af lokalerne og større udgifter til bygningsvedligeholdelse og administration.

Analysen har været diskuteret i Børne- og Undervisningsudvalget på et temamøde, hvor der var enighed om at bede forvaltningen undersøge mulighederne for at sammenlægge Egegård og Gladsaxe skoler fra skoleåret 2011- 2012.

To skoler med for få elever
– Det er vigtigt at understrege, at der ikke er truffet nogen beslutning. Vi har bedt forvaltningen om at undersøge mulighederne for at lægge Egegård og Gladsaxe skoler sammen, fordi Egegård Skole er bygget til at have tre spor, men kun har to spor og derfor har masser af ledige lokaler. Samtidig er Gladsaxe Skole, som ligger lige ved siden af, en gammel skole, som er dyr og vanskelig at bringe op til nutidig standard. Ved at sammenlægge de to skoler på Egegård Skoles grund, vil vi kunne skabe en tresporet skole med et fagligt og økonomisk bæredygtigt fundament, og hvor alle elever samtidig får en god skolevej, siger Trine Græse (A), viceborgmester og formand for Børne- og Undervisningsudvalget og fortsætter:
– Derudover skal vi i Gladsaxe Kommune finde besparelser ligesom alle andre kommuner, og vi vil hellere spare på mursten og administration end på børnenes undervisning.

Alle er orienteret
Foreløbig er forvaltningen blevet bedt om at komme med et forslag. Hvis Børne- og Undervisningsudvalget beslutter at sammenlægge de to skoler, vil det ske i tæt dialog med skolebestyrelser, personale, ledelser og andre, som bliver berørt af en eventuel sammenlægning. Tirsdag morgen 28. september blev medarbejderne på de to skoler orienteret om, at forslaget er på vej. Herefter er forældrene blevet orienteret via forældreintra. Derudover holder Børne- og Kulturforvaltningen 13. oktober et møde med de to berørte skolebestyrelser om det videre forløb.

Alle sten skal vendes
– En skolesammenlægning er en stor forandring, som selvfølgelig skaber en del usikkerhed blandt dem, der bliver berørt. Men jeg garanterer for, at hvis vi beslutter at gå videre med forslaget, vil vi sikre at alle berørte parter bliver inddraget i processen og at alle får mulighed for at komme til orde, før vi tager en endelig beslutning, understreger Trine Græse.

Gladsaxe Kommune har allerede rigtig gode erfaringer fra den sammenlægning, som netop har fundet sted mellem Bagsværd og Søndergård skoler. Her resulterede et godt samarbejde med alle parterne i, at stemningen omkring sammenlægningen ændrede sig fra modstand og skepsis til tilfredshed blandt både elever, forældre og lærere.

– Når det lykkedes at skabe tilfredshed med den sammenlægning, skyldes det at vi fik inddraget alle parter i processen fra starten. Det og mange andre gode erfaringer vil vi selvfølgelig drage nytte af i en eventuel kommende sammenlægning, siger Trine Græse.

Glidende sammenlægning
Børne- og Undervisningsudvalget har bedt om, at forslaget til en sammenlægning af de to skoler vil indeholde forslag til en glidende sammenlægning, så begge skolers lokaler bliver brugt i en overgangsperiode. På den måde bliver der tid til at gennemføre en proces, som tilgodeser både børn, forældre og lærere. Det er målet, at sammenlægningen, hvis den bliver vedtaget, skal ske, så klasserne forbliver samlede, og der forventes ikke afskedigelser af personale.
Forslaget til sammenlægning af Egegård og Gladsaxe skoler skal drøftes første gang på Børne- og Undervisningsudvalgets møde 16. november 2010. I det videre arbejde skal de to skoledistrikters størrelse og geografi også vurderes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *