Budgetforlig skal fremtidssikre økonomien

Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik onsdag nat forlig om budget 2011-14. Besparelser og effektiviseringer kombineret med en mindre skattestigning skal fremtidssikre økonomien.

Onsdag aften kort før midnat indgik Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst (A) forlig om kommunens budget for 2011-2014. Forligspartierne bag budgettet er Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Dermed står 18 ud af Byrådets 25 medlemmer bag årets budgetforlig.

– Jeg er glad for, at det, på trods af en vanskelig økonomiske situation, er lykkedes at skabe et så bredt forlig om budgettet, som tilfældet er. Samtidig glæder det mig også, at det lykkedes os at holde skattestigningen på beskedne 0,1 procent. På den måde bidrager vi til, at kommunerne samlet set overholder kommuneaftalen med regeringen, siger Karin Søjberg Holst.

I lyset af den generelle økonomiske krise havde borgmesteren fire prioriteringer i budgetforhandlingerne: Fastholdelse af et godt serviceniveau, konsolidering af kommunens økonomi, fremtidssikring af de kommunale bygninger og veje og en fortsat indsats for at sikre den sociale balance i kommunen. Disse prioriteringer er nu omsat til virkelighed i samarbejde med partierne bag budgetforliget.

Beskeden skattestigning
Resultatet af forhandlingerne blev, at skatten forhøjes med 0,1 procent fra 24 procent til 24,1 procent. Sammen med de aftalte besparelser og effektiviseringer er det med til at sikre en solid kassebeholdning. Gladsaxe Kommune er en af de ganske få kommuner, som kan sætte skatten op uden tilladelse fra regeringen og uden at blive straffet for det. Årsagen er, at Gladsaxe tidligere har sat skatten ned. På trods af skattestigningen vil Gladsaxe have en af landets laveste skatteprocenter.

Besparelser og ”ekstra hænder” til folkeskolen
Forligspartierne vil indgå en ny lærertidsaftale, så folkeskolelærerne bruger lidt mere af deres samlede arbejdstid på undervisning. Dermed kan der spares uden at det ændrer på lærernes samlede arbejdstid eller elevernes samlede undervisningstid.

Samtidig skal der gennemføres en analyse af ledelsesstrukturen i skolefritidsordningerne for at se, om der kan spares på den samlede ledelsestid her. Tilsammen skal det give en besparelse på fem millioner kroner om året. Derudover skal hele skolestrukturen gennemgås i den kommende tid.

For at styrke det daglige arbejde med eleverne, er der samtidig afsat knap to millioner kroner over fire år til forsøg med ”ekstra hænder” i klasserne på en eller flere. Forsøgene skal finde nye veje til at sikre trivsel og udvikling for alle elever i de almindelige klasser.

Effektiviseringer i administrationen
Et af initiativerne til at konsolidere økonomien er, at der samlet skal spares 35 millioner på det administrative personale de kommende fire år. Men forligspartierne forventer, at besparelserne på personalet som hovedregel kommer til at ske ved naturlig afgang.

Øget indsats for social balance
Forligspartierne var enige om at øge indsatsen for social balance i kommunen. Kommunen forventer at få ni millioner kroner fra Socialministeriet til at styrke den sociale indsats i problemramte boligområder. Pengene skal bruges i Værebro og Høje Gladsaxe. For at skabe tryggere og mere attraktive boligområder. Blandt andet skal skoler, klubber og dagtilbud gøres mere attraktive, også for borgere der ikke bor i bebyggelsen.

For at kunne videreføre de projekter, som virker, afsættes der allerede nu penge til at kunne overtage finansieringen fra 2013. Dog skal forligspartierne inden da se på de indhøstede erfaringer, inden der træffes beslutning om, hvilke dele af projektet der skal videreføres.

Det er vigtigt, at børn af ressourcesvage familier kan få en aktiv fritid. Derfor indføres der en fritidspasordning, så børnene kan få mulighed for at prøve kræfter med forskellige idrætsaktiviteter.

Øget klimaindsats skal spare energi
Gladsaxe Kommune har en målsætning om at nedsætte CO2-udledningen med 25 procent frem til 2020. Et konkret tiltag på klimaområdet er, at den nye daginstitution på Oktobervej får et solcelleanlæg som kan producere 60 procent af institutionens energiforbrug.

Blandt initiativerne i den kommende budgetperiode er, at undersøge besparelsen ved at udskifte gadebelysningen på de resterende veje og at undersøge erfaringerne med termografisk luftfotografering. En sådan fotografering kan afsløre varmespildet fra de enkelte borgeres boliger for at se, om der kan være en økonomisk- og klimamæssig gevinst.

Øget bekæmpelse af bedrageri
Indsatsen for at bekæmpe socialt bedrageri har vist sig at kunne skabe besparelser på det sociale område. Derfor skal der nu ansættes to medarbejdere mere ud over den ene, som allerede arbejder med området. Indsatsen forventes at kunne spare kommunen for 1.3 millioner kroner om året hvorfra skal fratrækkes løn til de nye medarbejdere.

Cykelsti på Stengårds Alle
I forbindelse med omlægningen af skoledistrikterne lagde forældrene i høringen stor vægt på sikre skoleveje. Derfor har forligspartierne besluttet allerede i 2011 at bygge en cykelsti på Stengårds Alle mellem Blomstermarken og Gammelmosevej.

Fra parkering til arena
Forligspartierne har afsat en million til den kommunale selvfinansiering af et spændende projekt med at omdanne dele af parkeringsområdet foran Høje Gladsaxe til en fælles arena for aktiviteter og bevægelse. Projektet har fået navnet ”Byens Arena” inspireret af Cirkusugen i området, som hvert år skyder sommerferien i gang.

Undersøgelse af rengøringsområdet
For blandt andet at sikre, at Gladsaxe Kommunes Rengøringsselskab, GKR, er konkurrencedygtigt i forhold til private rengøringsselskaber, skal der gennemføres en analyse af rengøringsområdet. Som led i analysen, skal både GKR og private firmaer have mulighed for at byde, når rengøringen i 2011 skal i udbud på de tidligere amtsinstitutioner, som kommunen overtog i 2007.

Fortsat liv i kunstgræs og spillested
To ønsker, som har været på dagsordenen i flere år er en kunstgræsbane ved Skovdiget og et spillested i Aktivcentret. Disse projekter er stadig med i de kommende års planlægning, Hvad angår kunstgræsbanen er der afsat penge til at undersøge, hvad kravene er til afvanding og håndtering af eventuel forurening m.m. Samtidig arbejdes der videre med muligheden for at etablere et spillested for unge i Aktivcentret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *